Update Business News

Update Tourism News

“วัฒนชีวา” เผยสถิติคนไทยอายุยืนเกินค่าสถิติโลกและในเอเชีย

ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) และจะขยับขึ้นเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) ซึ่งมีสัดส่วนประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีถึงร้อยละ 20 หรือมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีกว่าร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2584 ซึ่งปัจจุบันปัญหาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจัดการเบี้ยยังชีพสำหรับคนชราเงินบำนาญผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปี ขึ้นไป กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ภาครัฐพยายามหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นเรื่องสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุ ซึ่งต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะจะมีผลกระทบในเรื่องของคุณภาพในการใช้ชีวิตต่อไป

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มทั้งคุณภาพและผลิตภาพ หรือ Productivity ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย โดยควรต้องพิจารณาปรับโครงสร้างแรงงาน การศึกษา การพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงวัย และต้องเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่จะสามารถทำให้ผู้สูงวัยยังคง ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างสะดวก

จากข้อมูล World Economic Forum คนไทยอยู่ติดอันดับอายุยืนเกินค่าเฉลี่ยโลกภายในปี พ.ศ. 2050 โดยมีค่าเฉลี่ยอายุยืนที่ 82 ปี ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกอยู่ที่ 77 ปี และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียซึ่งอยู่ที่ 79 ปี สำหรับภูมิภาคที่ประชากรอายุยืนยาวน้อยที่สุดคือแอฟริกาอยู่ที่ 68 ปี อายุเฉลี่ยของคนไทยอายุยืนขึ้นตามแนวโน้มของโลก ปัญหาที่อาจเกิดตามมาคือ ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และก็พบว่ามีอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการนอนติดเตียงสูงมากเพิ่มขึ้น ซึ่งประเด็นหลักที่สำคัญสำหรับการมีชีวิตที่ยืนยาวคือต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำรงชีวิต

เป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่ปัจจุบันมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทยคิดค้นนวัตกรรมชื่อว่า “วัฒนชีวา” ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดใส สร้างเทรนด์การดูแลตนเอง เป็นแนวทางของ Integrated Medicine ด้วยการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชผักผลไม้ของไทยที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายลึกถึงในระดับโครโมโซม

การดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี นับว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติ ที่จะช่วยให้สังคมมีความแข็งแรงเติบโต ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า ทำให้เรารู้ว่าควรดูแลสุขภาพอย่างไรเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เสื่อมถอยไปตามอายุขัย ด้วยนวัตกรรม “วัฒนชีวา” สูตรที่ทำให้คนเรามีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรง คิดค้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์คนไทย โดยการไปเสริมสร้างความยาวของเทโลเมียร์ ซึ่งเป็นส่วนปลายของโครโมโซม ทำให้ความยาวของเทโลเมียร์ (Telomere) คงไว้ไม่ให้สั้นเร็วถ้าสั้นเร็วก็จะแก่เร็ว และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของเซลล์ในร่างกาย เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ หลอดเลือดสมอง เกาต์ เบาหวาน ต่อมลูกหมากโต กระดูกพรุน ต้อกระจก ต้อหิน และไต เป็นต้น ภาวะเสื่อมถอยนี้เกิดจากเทโลเมียร์ (Telomere) ที่สั้นลง ปัจจุบัน “วัฒนชีวา” สามารถช่วยลดการเสื่อมถอยเหล่านี้ได้ด้วยการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ พร้อมกับลดอัตราเสี่ยงการเกิดเนื้อร้าย และเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อต่างๆ ไปพร้อมกัน โดยที่คุณสมบัตินี้ไม่มี ในผลิตภัณฑ์อื่นที่ระบุว่าสามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ได้

ทั้งนี้ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “นวัตกรรม “วัฒนชีวา” เป็นงานวิจัยที่คิดค้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยคนไทยที่ลงลึกถึงระดับโครโมโซม มีจุดเด่นคือผลิตจากพืชธรรมชาติไทย 5 ชนิด ได้แก่ มังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง ใบบัวบก ที่ใช้รับประทานเป็นอาหารประจำวันอยู่แล้ว และมีข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อร่างกายชัดเจน เพราะฉะนั้นสามารถรับประทานได้ในปริมาณมากต่อเนื่องตลอดไปโดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย พืชทั้ง 5 ชนิดจะเสริมฤทธิ์กันสร้างร่างกายให้มีสุขภาพดีขึ้นทำให้อ่อนเยาว์ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ย้อนวัย ชะลอวัย ส่งผลให้อายุยืน

โดยภายใน 1 ปีกว่าที่ผ่านมานี้มีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์วัฒนชีวา มากกว่า 10,000 คน ย้อนวัยได้สูงสุด 23 ปี ใน 8 สัปดาห์ เพิ่มเม็ดเลือดขาว CD 4 (ที่มีหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ) ได้ 5.8% และเพิ่มเม็ดเลือดขาว CD 8 (Killer T Cell หรือเซลล์ทีพิฆาต ที่มีหน้าที่กำจัดเซลล์มะเร็ง) ได้ 8.3% เป็นการสร้างให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันและมีความสมดุล พร้อมกับมีสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด การนอนหลับ ระบบขับถ่าย สุขภาพผิว ผม เล็บ ดีขึ้น ทำให้ทุกเซลล์ในร่างกายแข็งแรงสามารถกำจัดเซลล์ร้าย เช่น เซลล์มะเร็งได้ ดร.พิเชษฐ์ กล่าวเสริม”

พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงด้วยวัฒนชีวา โดยผู้บริโภคทุกคนจะได้รับการดูแลปรึกษาปัญหาสุขภาพตลอดการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ และตั้งเป้าหมายร่วมกันในการมีอายุยืน 100 ปี เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลตนเองได้ พร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยได้อย่างมีความสุข

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมวัฒนชีวา Hotline: 1154 โทร 02 646 4899 www.mylife100club.com FaceBook : ชีวี100ปีมีสุข LINE : @mylife100society

ADD

คุณอักษรา ชีวรัตนพร (คุณมิน) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแห่งซูเปอร์ทริปส์

คุณอักษรา ชีวรัตนพร (คุณมิน) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแห่งซูเปอร์ทริปส์ (มินไม่แน่ใจอ่านแล้วค่อนข้างชมไปไหมคะพี่ ขอบพระคุณค่ะ) คุณอักษรา ชีวรัตนพร คุณมิน Managing Director บริษัทซูเปอร์ทริปส์ จำกัด, Executive Assistant to the President บริษัทควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด ทายาทบริษัททัวร์อันดับต้นของประเทศไทย จบการศึกษาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทที่ Durham University, UK และ University of Hong Kong ถึงแม้จะจบและทำงานในสายงานด้านกฎหมายมาก่อน แต่ด้วยไลฟ์สไตล์และความชอบหลักคือการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธุรกิจของที่บ้าน ทำให้ระหว่างที่ศึกษาและทำงานอยู่ มินได้ออกแบบและวางแผนการเดินทางและเดินทางไปในหลากหลายเส้นทางทั่วโลก นึกถึงการท่องเที่ยวและการเดินทาง ขอให้นึกถึง บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ นะคะ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุดในการเดินทางแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในรูปแบบใดๆเราจะตอบโจทย์ให้ลูกค้ามีความสุขในการเดินทางของท่าน ยินดีบริการค่ะ บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด โทร 02 511 5999 www.supertrips.co.th

คุณธนิต ปริพัฒนานนท์ และคุณน้ำทิพย์ โพธิ์เหลือง ผู้บริหารคนเก่งแห่ง Superb Holiday

คุณธนิต ปริพัฒนานนท์ หรือคุณออม “CEO”แห่ง Superb Holiday คุณออมได้เปิดบริษัทเป็นกรรมการร่วมกับ คุณน้ำทิพย์ โพธิ์เหลือง ซึ่งคุณน้ำทิพย์ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการคุณออมและคุณทิพย์สำเร็จการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คุณทิพย์เป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย คุณออมได้เล่าให้ “BIZ”ON HOLIDAY MAGAZINEฟังต่อว่า จบมา อายุ 22 ปี ฝึกงานบริษัททัวร์ก่อนจบตามกำหนดของมหาวิทยาลัย และได้ทำงานที่บริษัททัวร์ต่อเลย ซึ่งคุณออมกับคุณทิพย์ทำงานที่ บริษัททัวร์ที่เดียวกัน ได้ทำงานที่บริษัททัวร์มาเป็นเวลา 4 ปี จึงตัดสินใจ เปิดบริษัททัวร์ร่วมกัน ในนามบริษัท พีแอลอินเตอร์ทัวร์ จำกัด และ ทำการตลาดในนาม Superb Holidayบริษัทได้ก่อตั้งมา 7 ปีแล้ว เริ่มแรกทำสิงคโปร์ ในเวลาต่อมาเพิ่มมาเลเซีย บาหลี ลักษณะ การทำงานของ Superb Holiday จะเป็นการขายโปรแกรมทัวร์กับ Travel Agent หรือที่เรียกว่า” WHOLE SALE” โดยทางเอเย่นต์ อาจจะ Request มาเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปจอยหน้าร้าน เป็นแพ็คเก็จ หรือขอให้ทางเราทำโปรแกรมให้ซึ่งทางเราสามารถทำได้หมด “Superb Holiday” คือสุดยอด ดีเยี่ยม วันหยุดที่ดีเยี่ยม ของท่าน เป็นความตั้งใจของเรา

คุณจักรพันธ์ ประสิทธิ์วรนันท์ (คุณตั้ม) ผู้บริหารรุ่นใหม่แห่ง Zego Travel

คุณจักรพันธ์ ประสิทธิ์วรนันท์ หรือคุณตั้ม กรรมการผู้จัดการ Zego Travel Co.,Ltd. จบการศึกษามัธยมปลายโรงเรียนเซ็นคาเบรียล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(เอกโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendent) First Class เส้นทางยุโรปเกือบ10ปี ที่การบินไทย ในขณะที่ทำงานอยู่ที่การบินไทย เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังหลายเมืองหลายประเทศ แต่ละประเทศก็มีความสวย ความงดงาม ของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป ทำให้ตัดสินใจเปิดบริษัททัวร์ Zego Travel Co.,Ltd Zego Travel คือบริษัททัวร์ที่ขายทัวร์และตั๋วเครื่องบิน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี คุณตั้มได้กล่าวอย่างอารมณ์ดีกับ “BIZ” ON HOLIDAY MAGAZINE ว่า “เริ่มต้นมีพนักงาน 2-3 คน ปัจจุบันมีพนักงาน 150 คน เริ่มแรกออฟฟิศอยู่ตึก GP House ที่ซอยสวนพลู ประมาณ 2-3 ปี และได้ย้ายมาเป็นโฮมออฟฟิศ ที่นนทรีซอย 16 ประมาณ2-3ปี เช่นกัน ปัจจุบันคือที่ที่3 อยู่ช่องนนทรี 10 ยานนาวา อยู่มาประมาณ 2ปี” คุณผู้อ่านสนใจไปเที่ยวหาซื้อทัวร์ Let’s go group กับทัวร์ใกล้บ้านท่านโดยระบุไปกับ Let’s go group จะได้รับการบริการอย่างประทับใจมั่นใจได้เพราะพนักงานต้อนรับการบินไทยเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอน… Zego Travel Tel:02 408 8001 www.zegotravel.com

The Villa Halal กับภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารคนเก่งอย่างเช่น คุณวรวุฒิ(นาวาวี) วชิรวรกุลชัย

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร .... คุณนาวาวี ได้กล่าวอย่างอารมณ์ดีกับทาง “BIZ” ON HOLIDAY MAGAZINE ในฐานะ CEO ของบริษัทฯ ว่า ตนเองได้นำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและความรู้จากการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก มาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรและการจัดการขั้นตอนการผลิตอาหาร ให้มีลักษณะเป็นธุรกิจแบบร่วมสมัย โดยเฉพาะการนำ Thesis ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านอาหารมุสลิม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “อาหารมุสลิมคืออาหารฮาลาล” ถ้ามีโอกาสอยากเรียนเชิญทุกท่านให้แวะเข้ามาลองรับประทานอาหารที่ได้มาตรฐานฮาลาล ทั้งด้านการบริการและสถานที่จะได้สัมผัสความเป็น “The Villa Halal ที่จะคอยให้บริการทุกท่านทั้ง 3 สาขา และทุกท่านสามารถติชมได้ เพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งทีมงานทุกคนตั้งใจอยากให้เป็นร้านอาหารฮาลาลในฝันของมุสลิมทุกคน ถ้าผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข6 สามารถแวะใช้บริการที่สาขามอเตอร์เวยส์ได้ และได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่ จะเดินทางไปทำฮัจย์ หรืออุมเราะฮ ในขณะรอขึ้นเครื่อง หรือ Transit แวะมาทานอาหารที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางร้านมีอาหาร ไว้เตรียมบริการทุกท่าน เพื่อความพร้อมก่อนการเดินทาง …..

Image Gallery