Update Business News

Update Tourism News

การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อ ประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ พร้อมการบริหารพื้นที่ในโครงการเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ พร้อมการบริหารพื้นที่ภายในโครงการเมืองใหม่บางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลัก ธรรมาภิบาลจึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย

1. โฉนดที่ดินเลขที่ 10042 เนื้อที่ประมาณ 9-3-04.30 ไร่ (ประมาณ 3,904.30 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 291,400 บาท (กำหนดปลอดค่าเช่า 3 เดือนแรก) กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 100,000 บาท กำหนดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 874,200 บาท

2. โฉนดที่ดินเลขที่ 10043 เนื้อที่ประมาณ 13-2-67.2 ไร่ (ประมาณ 5,467.20 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าไม่น้อยกว่า 1,100,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 321,400 บาท (กำหนดปลอดค่าเช่า 3 เดือนแรก) กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 100,000 บาท กำหนดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 964,200 บาท กำหนดรูปแบบการเช่าจะต้องไม่เป็นสิ่งก่อสร้างรูปแบบอาคารถาวร และกรณีการเคหะแห่งชาติจะขอคืนพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการในอนาคต ผู้เช่าต้องปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อ การเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ กำหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านราคาของโฉนดที่ดินเลขที่ 10042 และ 10043 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา

3. โฉนดที่ดินเลขที่ 10047 เนื้อที่ประมาณ 13-0-50 ไร่ (ประมาณ 5,250 ตารางวา) ในพื้นที่โครงการเมืองใหม่บางพลี วาระ 2 (B6) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าไม่น้อยกว่า 1,100,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 326,300 บาท (กำหนดปลอดค่าเช่า 3 เดือนแรก) กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 100,000 บาท กำหนดเงินประกัน การปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 978,900 บาท กำหนดรูปแบบการเช่าจะต้องไม่เป็นสิ่งก่อสร้างรูปแบบอาคารถาวร กรณีการเคหะแห่งชาติจะขอคืนพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการในอนาคต ผู้เช่าต้องปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อการเคหะแห่งชาติ

กำหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 15.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 7733, 0 2351 7727 และสำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ 2 โทร 0 2315 3772 - 5 ในวันและเวลาทำการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

ADD

คุณอักษรา ชีวรัตนพร (คุณมิน) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแห่งซูเปอร์ทริปส์

คุณอักษรา ชีวรัตนพร (คุณมิน) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแห่งซูเปอร์ทริปส์ (มินไม่แน่ใจอ่านแล้วค่อนข้างชมไปไหมคะพี่ ขอบพระคุณค่ะ) คุณอักษรา ชีวรัตนพร คุณมิน Managing Director บริษัทซูเปอร์ทริปส์ จำกัด, Executive Assistant to the President บริษัทควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด ทายาทบริษัททัวร์อันดับต้นของประเทศไทย จบการศึกษาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทที่ Durham University, UK และ University of Hong Kong ถึงแม้จะจบและทำงานในสายงานด้านกฎหมายมาก่อน แต่ด้วยไลฟ์สไตล์และความชอบหลักคือการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธุรกิจของที่บ้าน ทำให้ระหว่างที่ศึกษาและทำงานอยู่ มินได้ออกแบบและวางแผนการเดินทางและเดินทางไปในหลากหลายเส้นทางทั่วโลก นึกถึงการท่องเที่ยวและการเดินทาง ขอให้นึกถึง บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ นะคะ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุดในการเดินทางแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในรูปแบบใดๆเราจะตอบโจทย์ให้ลูกค้ามีความสุขในการเดินทางของท่าน ยินดีบริการค่ะ บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด โทร 02 511 5999 www.supertrips.co.th

คุณธนิต ปริพัฒนานนท์ และคุณน้ำทิพย์ โพธิ์เหลือง ผู้บริหารคนเก่งแห่ง Superb Holiday

คุณธนิต ปริพัฒนานนท์ หรือคุณออม “CEO”แห่ง Superb Holiday คุณออมได้เปิดบริษัทเป็นกรรมการร่วมกับ คุณน้ำทิพย์ โพธิ์เหลือง ซึ่งคุณน้ำทิพย์ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการคุณออมและคุณทิพย์สำเร็จการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คุณทิพย์เป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย คุณออมได้เล่าให้ “BIZ”ON HOLIDAY MAGAZINEฟังต่อว่า จบมา อายุ 22 ปี ฝึกงานบริษัททัวร์ก่อนจบตามกำหนดของมหาวิทยาลัย และได้ทำงานที่บริษัททัวร์ต่อเลย ซึ่งคุณออมกับคุณทิพย์ทำงานที่ บริษัททัวร์ที่เดียวกัน ได้ทำงานที่บริษัททัวร์มาเป็นเวลา 4 ปี จึงตัดสินใจ เปิดบริษัททัวร์ร่วมกัน ในนามบริษัท พีแอลอินเตอร์ทัวร์ จำกัด และ ทำการตลาดในนาม Superb Holidayบริษัทได้ก่อตั้งมา 7 ปีแล้ว เริ่มแรกทำสิงคโปร์ ในเวลาต่อมาเพิ่มมาเลเซีย บาหลี ลักษณะ การทำงานของ Superb Holiday จะเป็นการขายโปรแกรมทัวร์กับ Travel Agent หรือที่เรียกว่า” WHOLE SALE” โดยทางเอเย่นต์ อาจจะ Request มาเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปจอยหน้าร้าน เป็นแพ็คเก็จ หรือขอให้ทางเราทำโปรแกรมให้ซึ่งทางเราสามารถทำได้หมด “Superb Holiday” คือสุดยอด ดีเยี่ยม วันหยุดที่ดีเยี่ยม ของท่าน เป็นความตั้งใจของเรา

คุณจักรพันธ์ ประสิทธิ์วรนันท์ (คุณตั้ม) ผู้บริหารรุ่นใหม่แห่ง Zego Travel

คุณจักรพันธ์ ประสิทธิ์วรนันท์ หรือคุณตั้ม กรรมการผู้จัดการ Zego Travel Co.,Ltd. จบการศึกษามัธยมปลายโรงเรียนเซ็นคาเบรียล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(เอกโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendent) First Class เส้นทางยุโรปเกือบ10ปี ที่การบินไทย ในขณะที่ทำงานอยู่ที่การบินไทย เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังหลายเมืองหลายประเทศ แต่ละประเทศก็มีความสวย ความงดงาม ของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป ทำให้ตัดสินใจเปิดบริษัททัวร์ Zego Travel Co.,Ltd Zego Travel คือบริษัททัวร์ที่ขายทัวร์และตั๋วเครื่องบิน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี คุณตั้มได้กล่าวอย่างอารมณ์ดีกับ “BIZ” ON HOLIDAY MAGAZINE ว่า “เริ่มต้นมีพนักงาน 2-3 คน ปัจจุบันมีพนักงาน 150 คน เริ่มแรกออฟฟิศอยู่ตึก GP House ที่ซอยสวนพลู ประมาณ 2-3 ปี และได้ย้ายมาเป็นโฮมออฟฟิศ ที่นนทรีซอย 16 ประมาณ2-3ปี เช่นกัน ปัจจุบันคือที่ที่3 อยู่ช่องนนทรี 10 ยานนาวา อยู่มาประมาณ 2ปี” คุณผู้อ่านสนใจไปเที่ยวหาซื้อทัวร์ Let’s go group กับทัวร์ใกล้บ้านท่านโดยระบุไปกับ Let’s go group จะได้รับการบริการอย่างประทับใจมั่นใจได้เพราะพนักงานต้อนรับการบินไทยเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอน… Zego Travel Tel:02 408 8001 www.zegotravel.com

The Villa Halal กับภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารคนเก่งอย่างเช่น คุณวรวุฒิ(นาวาวี) วชิรวรกุลชัย

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร .... คุณนาวาวี ได้กล่าวอย่างอารมณ์ดีกับทาง “BIZ” ON HOLIDAY MAGAZINE ในฐานะ CEO ของบริษัทฯ ว่า ตนเองได้นำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและความรู้จากการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก มาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรและการจัดการขั้นตอนการผลิตอาหาร ให้มีลักษณะเป็นธุรกิจแบบร่วมสมัย โดยเฉพาะการนำ Thesis ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านอาหารมุสลิม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “อาหารมุสลิมคืออาหารฮาลาล” ถ้ามีโอกาสอยากเรียนเชิญทุกท่านให้แวะเข้ามาลองรับประทานอาหารที่ได้มาตรฐานฮาลาล ทั้งด้านการบริการและสถานที่จะได้สัมผัสความเป็น “The Villa Halal ที่จะคอยให้บริการทุกท่านทั้ง 3 สาขา และทุกท่านสามารถติชมได้ เพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งทีมงานทุกคนตั้งใจอยากให้เป็นร้านอาหารฮาลาลในฝันของมุสลิมทุกคน ถ้าผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข6 สามารถแวะใช้บริการที่สาขามอเตอร์เวยส์ได้ และได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่ จะเดินทางไปทำฮัจย์ หรืออุมเราะฮ ในขณะรอขึ้นเครื่อง หรือ Transit แวะมาทานอาหารที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางร้านมีอาหาร ไว้เตรียมบริการทุกท่าน เพื่อความพร้อมก่อนการเดินทาง …..

Image Gallery