Update Business News

Update Tourism News

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเร่งบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมากว่า 51 ปี ปัจจุบันได้รับนโยบายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “แม่นยำ รวดเร็ว สร้างการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินงานตามนโยบาย รมว.พม. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากนโยบายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบให้การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว และสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่ม Gen Z เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบ้านและสังคมในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทุกมิติ

จากนโยบายดังกล่าวของ รมว.พม. คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้เร่งให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิติที่ดี” ภายใต้แนวคิด บ้านดี โดยให้เป็นบ้านสำหรับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการออกแบบเชิงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และการออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) ชุมชนดี เป็นชุมชนที่น่าอยู่สำหรับคนทุกช่วงวัย เป็นพื้นที่ความสุขของทุกคน เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีความมั่นคงในอาชีพที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนเติบโต นำไปสู่ สังคมดี ผู้อยู่อาศัยทุกคนดำรงชีวิตในชุมชนของการเคหะแห่งชาติอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงผลการดำเนินงานช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาใน 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ว่า การเคหะแห่งชาติสามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนได้แล้ว จำนวน 2,748 หน่วย สามารถทำสัญญาเช่าโครงการอาคารเช่าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้กับกลุ่ม First Jobber จำนวน 213 หน่วย และก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ จำนวน 975 หน่วย (รวมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 จำนวน 612 หน่วย) และเมื่อเร็ว ๆ นี้การเคหะแห่งชาติยังได้ส่งมอบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพักอาศัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ โดยนำเกณฑ์ประเมินโครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco-Village) และหลักเกณฑ์ในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบวางผังโครงการและออกแบบอาคารอีกด้วย

ด้านการพัฒนาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well - being : SSC) โดยดำเนินการผ่าน 4 มิติ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม และยังได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ รวมถึงได้หารือการขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ อาทิ การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากน้ำมันพืชใช้แล้ว และการอบรมอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือสูงเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง (AQI) โดยมีค่า AQI เฉลี่ยถึง 200 การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับกับภาวะวิกฤตของฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยอาศัยคณะกรรมการชุมชนเป็นสื่อกลางทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งจากการดำเนินงานต่าง ๆ หากชุมชนใดสามารถดำเนินงานได้ครบทั้ง 4 มิติ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ชุมชนจะถูกยกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการเคหะแห่งชาติและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่การเคหะแห่งชาติต่อไป

“จากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องการบูรณการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติและผู้นำชุมชน ที่จะขับเคลื่อนให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามวิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิติที่ดี”” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด

ADD

คุณอักษรา ชีวรัตนพร (คุณมิน) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแห่งซูเปอร์ทริปส์

คุณอักษรา ชีวรัตนพร (คุณมิน) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแห่งซูเปอร์ทริปส์ (มินไม่แน่ใจอ่านแล้วค่อนข้างชมไปไหมคะพี่ ขอบพระคุณค่ะ) คุณอักษรา ชีวรัตนพร คุณมิน Managing Director บริษัทซูเปอร์ทริปส์ จำกัด, Executive Assistant to the President บริษัทควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด ทายาทบริษัททัวร์อันดับต้นของประเทศไทย จบการศึกษาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทที่ Durham University, UK และ University of Hong Kong ถึงแม้จะจบและทำงานในสายงานด้านกฎหมายมาก่อน แต่ด้วยไลฟ์สไตล์และความชอบหลักคือการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธุรกิจของที่บ้าน ทำให้ระหว่างที่ศึกษาและทำงานอยู่ มินได้ออกแบบและวางแผนการเดินทางและเดินทางไปในหลากหลายเส้นทางทั่วโลก นึกถึงการท่องเที่ยวและการเดินทาง ขอให้นึกถึง บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ นะคะ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุดในการเดินทางแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในรูปแบบใดๆเราจะตอบโจทย์ให้ลูกค้ามีความสุขในการเดินทางของท่าน ยินดีบริการค่ะ บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด โทร 02 511 5999 www.supertrips.co.th

คุณธนิต ปริพัฒนานนท์ และคุณน้ำทิพย์ โพธิ์เหลือง ผู้บริหารคนเก่งแห่ง Superb Holiday

คุณธนิต ปริพัฒนานนท์ หรือคุณออม “CEO”แห่ง Superb Holiday คุณออมได้เปิดบริษัทเป็นกรรมการร่วมกับ คุณน้ำทิพย์ โพธิ์เหลือง ซึ่งคุณน้ำทิพย์ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการคุณออมและคุณทิพย์สำเร็จการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คุณทิพย์เป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย คุณออมได้เล่าให้ “BIZ”ON HOLIDAY MAGAZINEฟังต่อว่า จบมา อายุ 22 ปี ฝึกงานบริษัททัวร์ก่อนจบตามกำหนดของมหาวิทยาลัย และได้ทำงานที่บริษัททัวร์ต่อเลย ซึ่งคุณออมกับคุณทิพย์ทำงานที่ บริษัททัวร์ที่เดียวกัน ได้ทำงานที่บริษัททัวร์มาเป็นเวลา 4 ปี จึงตัดสินใจ เปิดบริษัททัวร์ร่วมกัน ในนามบริษัท พีแอลอินเตอร์ทัวร์ จำกัด และ ทำการตลาดในนาม Superb Holidayบริษัทได้ก่อตั้งมา 7 ปีแล้ว เริ่มแรกทำสิงคโปร์ ในเวลาต่อมาเพิ่มมาเลเซีย บาหลี ลักษณะ การทำงานของ Superb Holiday จะเป็นการขายโปรแกรมทัวร์กับ Travel Agent หรือที่เรียกว่า” WHOLE SALE” โดยทางเอเย่นต์ อาจจะ Request มาเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปจอยหน้าร้าน เป็นแพ็คเก็จ หรือขอให้ทางเราทำโปรแกรมให้ซึ่งทางเราสามารถทำได้หมด “Superb Holiday” คือสุดยอด ดีเยี่ยม วันหยุดที่ดีเยี่ยม ของท่าน เป็นความตั้งใจของเรา

คุณจักรพันธ์ ประสิทธิ์วรนันท์ (คุณตั้ม) ผู้บริหารรุ่นใหม่แห่ง Zego Travel

คุณจักรพันธ์ ประสิทธิ์วรนันท์ หรือคุณตั้ม กรรมการผู้จัดการ Zego Travel Co.,Ltd. จบการศึกษามัธยมปลายโรงเรียนเซ็นคาเบรียล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(เอกโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendent) First Class เส้นทางยุโรปเกือบ10ปี ที่การบินไทย ในขณะที่ทำงานอยู่ที่การบินไทย เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังหลายเมืองหลายประเทศ แต่ละประเทศก็มีความสวย ความงดงาม ของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป ทำให้ตัดสินใจเปิดบริษัททัวร์ Zego Travel Co.,Ltd Zego Travel คือบริษัททัวร์ที่ขายทัวร์และตั๋วเครื่องบิน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี คุณตั้มได้กล่าวอย่างอารมณ์ดีกับ “BIZ” ON HOLIDAY MAGAZINE ว่า “เริ่มต้นมีพนักงาน 2-3 คน ปัจจุบันมีพนักงาน 150 คน เริ่มแรกออฟฟิศอยู่ตึก GP House ที่ซอยสวนพลู ประมาณ 2-3 ปี และได้ย้ายมาเป็นโฮมออฟฟิศ ที่นนทรีซอย 16 ประมาณ2-3ปี เช่นกัน ปัจจุบันคือที่ที่3 อยู่ช่องนนทรี 10 ยานนาวา อยู่มาประมาณ 2ปี” คุณผู้อ่านสนใจไปเที่ยวหาซื้อทัวร์ Let’s go group กับทัวร์ใกล้บ้านท่านโดยระบุไปกับ Let’s go group จะได้รับการบริการอย่างประทับใจมั่นใจได้เพราะพนักงานต้อนรับการบินไทยเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอน… Zego Travel Tel:02 408 8001 www.zegotravel.com

The Villa Halal กับภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารคนเก่งอย่างเช่น คุณวรวุฒิ(นาวาวี) วชิรวรกุลชัย

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร .... คุณนาวาวี ได้กล่าวอย่างอารมณ์ดีกับทาง “BIZ” ON HOLIDAY MAGAZINE ในฐานะ CEO ของบริษัทฯ ว่า ตนเองได้นำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและความรู้จากการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก มาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรและการจัดการขั้นตอนการผลิตอาหาร ให้มีลักษณะเป็นธุรกิจแบบร่วมสมัย โดยเฉพาะการนำ Thesis ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านอาหารมุสลิม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “อาหารมุสลิมคืออาหารฮาลาล” ถ้ามีโอกาสอยากเรียนเชิญทุกท่านให้แวะเข้ามาลองรับประทานอาหารที่ได้มาตรฐานฮาลาล ทั้งด้านการบริการและสถานที่จะได้สัมผัสความเป็น “The Villa Halal ที่จะคอยให้บริการทุกท่านทั้ง 3 สาขา และทุกท่านสามารถติชมได้ เพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งทีมงานทุกคนตั้งใจอยากให้เป็นร้านอาหารฮาลาลในฝันของมุสลิมทุกคน ถ้าผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข6 สามารถแวะใช้บริการที่สาขามอเตอร์เวยส์ได้ และได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่ จะเดินทางไปทำฮัจย์ หรืออุมเราะฮ ในขณะรอขึ้นเครื่อง หรือ Transit แวะมาทานอาหารที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางร้านมีอาหาร ไว้เตรียมบริการทุกท่าน เพื่อความพร้อมก่อนการเดินทาง …..

Image Gallery